Klubsko prvenstvo OK Komenda 2015 (2015-05-10) Klubsko prvenstvo OK Komenda 2015 (2015-05-10)