OKK T22 - Elite (z oknom) (02. 12. 2015) OKK T22 - Elite (z oknom) (02. 12. 2015)