Novoletni TK - T2 (30. 12. 2015) Novoletni TK - T2 (30. 12. 2015)