TRENING PLANINSKI DOM 5.6.2014- ELITE (05. 06. 2014) TRENING PLANINSKI DOM 5.6.2014- ELITE (05. 06. 2014)