KP OK Azimut 2015 (13. 06. 2015) KP OK Azimut 2015 (13. 06. 2015)